top of page

Jotilie's Unforgetable Uma   &

White Rocks Bodyguard (Zack)

zijn op 11 november 2020

de trotse ouders geworden van

het nestje "You're The One" 

i284008264560209825._szw480h1280_.jpg

Nestthema

i284008264561277111._szw1280h1280_.jpg

Yai

KATER

red-tabby-mackerel

i284008264561277094._szw1280h1280_.jpg

Ysa

POES

black-tortie-tabby-blotched

i284008264561277091._szw1280h1280_.jpg

Ybe

KATER

red-tabby-mackerel

i284008264561277102._szw1280h1280_.jpg

Yuri

KATER

black-tabby-mackerel

i284008264561277086._szw1280h1280_.jpg

Yiana

POES

black-tabby-blotched

bottom of page